Regulamin przewozu osób

BIURO TURYSTYKI I PRZEWOZÓW

Regulamin przewozu osób

BIURO TURYSTYKI I PRZEWOZÓW PARTNER 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian).
  2. 2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie dowodu wpłaty.
   2. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana na dowodzie wpłaty.
   3. Dowód wpłaty - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
   4. Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania opłaty pokwitowanej Dowodem wpłaty, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na dowodzie wpłaty.
  3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
  4. Dokonanie opłaty i otrzymanie dowodu wpłaty od Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer
  1. Pasażer winien przybyć na wskazane miejsce zbiórki, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
  2. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
  3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien posiadać dowód wpłaty na przejazd.
   Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.
   W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów za podróż ani żadna inna rekompensata.
  4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
  5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
  6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
  7. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
  8. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
  9. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (tj. tymczasowy dowód osobisty, paszport, wizy) ważnego Dowodu wpłaty oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze.
  10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  11. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 3. Przewoźnik
  1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania Dowodu wpłaty osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane Dowodzie wpłaty.
  2. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład autokaru, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
  3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
   1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
   2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
   3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów,
   4. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
  4. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
  5. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt szczególnie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu zwierząt Eurotunelem.
  6. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
  8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
  9. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży.
  10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
 4. Rezerwacje i rezygnacja
  1. Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
  2. Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po uiszczeniu opłaty w wysokości 90% ceny podróży na danej trasie.
  3. Pasażer ma możliwość zmiany trasy przejazdu w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny, Pasażer zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy taryfy cenowej.
  4. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
   1. od 7 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości przejazdu,
   2. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości przejazdu,
   3. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości przejazdu.
  5. W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru przewoźnik ma prawo do potrącenia 95 % wartości przejazdu.
 5. Bagaże
  1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
  2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
  3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
  4. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych).
  5. Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.
  6. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
  7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
  9. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą. Jeżeli Pasażer nie zadeklaruje wartości bagażu uznaje się, iż wartość ta nie przekracza równowartości aktualnego Dowodu wpłaty.
  10. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu lub do aktualnej opłaty za przejazd.
  11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
  12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
  13. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
  14. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć Dowód wpłaty lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
  2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian).
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 pon-pt    -    900 - 1700
sob    -    900 - 1400

tel.   94-351-74-85
mobile   +48 602-339-956
mobile   +48 602-664-524

Dane teleadresowe

Biuro Turystyki i Przewozów
PARTNER
Sławomir Albiński
ul. Komandorska 34
78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-000-46-83
REGON 330020004

e-mail biuro@autobusykolobrzeg.pl